Ζ) Δημοσιεύσεις:

Ι) Πλήρεις ξενόγλωσσες σε Διεθνή Περιοδικά (μετά από  κρίση): Νο 65

ΙΙ) Πλήρεις Ελληνόγλωσσες σε Ελληνικά Περιοδικά (μετά από κρίση): Νο 64

ΙΙΙ) Στα πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων (πλήρη κείμενα): Νο 56

IV) Στα πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων (πλήρη κείμενα): Νο 70

V) Σε τιμητικούς τόμους: Νο 3

VI) Διαλέξεις και Εισηγήσεις σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις (μετά από πρόσκληση): Νο 78