ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ

Με ενδιαφέρον τις κάτωθι ειδικότητες:
  • Γενική Παθολογία και Χειρουργική Ειδικότητα
  • Γυναικολογική Παθολογία (π.χ. Πυελική Νόσος, Ενδομητρίωσις)
  • Μαιευτική Παθολογία (π.χ. Προεκλαμψία / Εκλαμψία, IUGR Έμβρυα, Small for days Έμβρυα, Ολιγοάμνιο)
  • Υποτροπιάζουσα Εμβρυική Απώλεια (Καθ΄ Έξιν Αποβολές)
  • Αποτυχίες στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση / IVF (Χημική Κύησις, Υπερδιέγερσις Ωοθηκών)
  • Ανεξήγητη Στειρότητα / Υπογονιμότητα (Ανδρική, Γυναικεία)
  • Θρομβοφιλία εξ` Εμβρύου (Γενετική Βιολογία του Πλακούντα)
Το παρών λήμμα αποτελείται από δύο (2) Ενότητες την «Α» και την «Β».
AΗ «Α» Ενότητα απευθύνεται κυρίως στους Επαγγελματίες Υγείας που δεν έχουν ασχοληθεί και διατρίψει στο αντικείμενο των «Μηχανισμών Πήξης – Ινωδόλυσης του Αίματος» και παρέχει δόκιμες, με απλοϊκό τρόπο, πληροφορίες.

BΗ «Β» Ενότητα αναφέρεται σε πρακτικές καθημερινές πληροφορίες, με απόλυτα κατανοητό τρόπο, ώστε να αντιληφθούν οι «Μη ειδικοί» (Ασθενείς, Υποψήφιες Μητέρες, κ.α.) τα δρώμενα μεταξύ των «Παραγόντων Πήξης και Ινωδόλυσης» οι οποίοι και έχουν βιώσει «Αναπαραγωγικές Αποτυχίες» ή «Παθολογικές Καταστάσεις της Κύησης» στο ιστορικό τους.
Επιπλέον η «Β» Ενότητα έχει και πρακτικό ενδιαφέρον για τους Επαγγελματίες Υγείας.

 

ΜΥΗΣΗ στην ΕΝΝΟΙΑ της «ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ»

Με την λέξη «Θρομβοφιλία» στοχοποιούμε μια σημαντική προδιάθεση του Ανθρωπίνου Οργανισμού που προκαλεί την δημιουργία «Θρομβωτικών Επεισοδίων» στα αιμοφόρα αγγεία του, π.χ.:
– Εν τω Βάθει Φλεβική Θρόμβωση (DYT)
– Πνευμονική Εμβολή
– Θρόμβωση Πλακουντιακών Αγείων
– κ.ά.

Κατά συνέπεια:

Η έννοια της «Θρομβοφιλίας» αντιπροσωπεύει ένα ευρύ φάσμα διαταραχών που αναφέρεται στην πήξη του αίματος και διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες:
-«Προπηκτικές Διαταραχές του Αίματος»
ή
-«Διαταραχή της Αντιπηκτικής Διαδικασίας αυτού».

Στην καθημέρα ιατρική πράξη χρησιμοποιείται ως ένας «Γενικός Ορισμός» που εμπεριέχει πολλές και διαφορετικές ομάδες Διαταραχών του «Καταρράκτη της Πήξης ή της Λύσης του Αίματος» και των «Αιμοστατικών Μηχανισμών» που ομαδοποιούνται υπό τον όρο «Θρομβοφιλία», η οποία μπορεί να είναι:

  • Είτε «Κληρονομική» (εκ γενετής κληρονομούμενη από έναν ή και τους δύο γονείς στους απογόνους τους)
  • Είτε «Επίκτητη» (που εμφανίζεται στην πορεία της ζώης ενός ατόμου ένεκα κάποιου συμβάντος π.χ. χειρουργείου)
  • Είτε μερικές φορές «Μικτή».

Πέραν των όσων αναφέρθησαν, υφίστανται πολλές «Γενετικές Ανωμαλίες» (πολυμορφισμοί / Στρεβλώσεις) των μορίων του αίματος που συμμετέχουν ως παράγοντες «Πήξης» ή «Ινωδόλυσης / Λύσης» του αίματος που προσδίδουν και αυτές αυξημένο κίνδυνο για θρόμβωση του αίματος («Μοριακή Θρομβοφιλία»).
Μάλιστα, ορισμένες από αυτές τις «Γενετικές Παραλλαγές», των μορίων που συμμετέχουν στην δημιουργία θρόμβου, έχουν αποδειχθεί ότι είναι «Ανεξάρτητοι Παράγοντες Κινδύνου» για θρόμβωση των αγγείων του σώματος ενός ανθρωπίνου οργανισμού.

Αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι:
Άτομα που είναι φορείς ενός αναγνωρισμένου «Θρομβοφιλικού Ελαττώματος» (στις εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν κάνει) και συγχρόνως αναφέρουν «Οικογενειακό Ιστορικό αποδεδειγμένης φλεβικής θρόμβωσης», διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο Θρόμβωσης, σε σχέση με τα άτομα που έχουν εργαστηριακό θρομβοφιλικό ελάττωμα, αλλά με αρνητικό ατομικό ιστορικό ή οικογενειακό ιστορικό φλεβικής Θρόμβωσης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:
Στις αμέσως προηγούμενες αράδες του παρόντος κειμένου χρησιμοποιήθηκε η φράση «Καταρράκτης Πήξης ή Λύσης / Ινωδόλυσης του Αίματος», εκ των πραγμάτων πρωθύστερα, στην συνέχεια θα αναφερθούμε λεπτομερέστατα στο περιεχόμενο του όρου «Καταρράκτης».
Κοντολογίς λοιπόν, ο «Καταρράκτης Πήξης – Ινωδόλυσης» είναι ένα πολύπλοκο σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού που ρυθμίζει την ισορροπία μεταξύ μιας «Πηκτικής» έναντι μιας «Αντιπηκτικής» αρμονίας του αίματος (Γράφημα 2).