ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΦΗΓΗΤΗ Α. ΓΚΟΥΣΚΟΥ

Δειτε εδω την επιστολη σε Pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Πειραιάς 10 Απριλίου 1981

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ

Πιστοποιώ διά του παρόντος ότι ο ιατρός κ. Χαρίλαος Π. Μαντούβαλος, Μαιευτήρ – Γυναικολόγος, υπηρέτησε είς την υπ΄ εμέ Μαιευτικήν και Γυναικολογικήν Κλινικήν του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Πειραιώς από το 1970 έως το 1974 ως ειδικευόμενος προαχθείς είς βοηθόν από το 1974 έως το 1977 και τέλος από 9-1-1978 έως και σήμερον είς επιμελητήν.

Ο κ. Μαντούβαλος κατά το μακρό χρονικό διάστημα της υπηρεσίας του είς την Κλινική είχε την ευκαιρία να εκτελέση επιτυχώς πληθώραν μαιευτικών και γυναικολογικών επεμβάσεων από των ελαφροτέρων μέχρι και των δυσχερέστερων επιδεικνύων εκάστοτε την μεγάλην διαγνωστικήν και εγχειρητικήν του πείραν.

Η έφεσις του διά μάθησιν, το άοκνον του χαρακτήρος του και η επιμελής του προσπάθεια είς την παρακολούθησιν και μελέτην της βιβλιογραφίας τον κατέστησαν γνώστην όλων των κλινικών και θεωρητικών προβλημάτων της Μαιευτικής και Γυναικολογίας.  Η ευχαρίστησίς του είς την διδασκαλίαν των ειδικευομένων ιατρών της κλινικής και την εισαγωγήν του είς τα δυσχερέστερα πεδία του κλάδου μας αποδεικνύει το βάθος των γνώσεων του και την ικανότητά του είς την διδασκαλίαν.

Αλλά και από ερευνητικής πλευράς ο κ. Μαντούβαλος επέδειξεν έντονο ενδιαφέρον δημοσιεύσας αυτοτελώς ή και εν συνεργασία πολλάς επιστημονικάς εργασίας μεταξύ των οποίων και την επί διδακτορία διατριβήν του (Η αμμωνιαιμία ως δείκτης ηπατικής δυσπραγίας) το 1972.

Η όλη του διαγωγή είς την κλινικήν ήτο αρίστη και πάντοτε επέδειξεν ζήλον και αγάπην διά την ασθενή και προσπάθειαν αμέμπτου εκτελέσεως των εκάστοτε ανατιθεμένων είς αυτάς καθηκόντων διά τούτο και απέσπασε την εκτίμησιν και την συμπάθειαν τούτε ιατρικού και του διοικητικού και του νοσηλευτικού προσωπικού του ιδρύματος.

Ιδιαιτέρως κατά την πρακτικήν και επιστημονικήν του εργασίαν είς USA (BRROKLYN, STATE HOSPITAL και DOWN, STATE MEDICAL CENTER της Νέας Υόρκης), Ιταλίαν (ISTITUTO DI ENDOCRINOLOGIA DELL’ UNIVERSITA DI BOLOGNA και CLINICA UROLOGICA DELL’  UNIVERSITA DI BOLOGNA) είς Μ. Βρεττανία (Νοσοκομείον QUEEN CHARLOTTE, Πανεπιστήμιο MANGHESTER, Νοσοκομείον CHELSA, Πανεπιστήμιον EDINBURGH και Νοσοκομείον ST. LEONARD), Δυτική Γερμανία (Πανεπιστήμιο SAARBRUCKEN), ηδυνήθη ούτος να αποκτήσει θεμελιώδης ειδικάς γνώσεις επί της ειδικότητάς του.

Πιστεύω ότι η επιστημονικμή μέχρι σήμερον όρασις του κ. Μαντούβαλου υπήρξεν άκρως επιτυχής και θεωρώ ότι συγκεντρώνει όλα τα προσόντα και δύναται να διεκδικήσει περαιτέρω ανωτέρου βαθμού επιστημονικήν σταδιοδρομίαν, την οποίαν και του εύχομαι.

Ο Πιστοποιόν
Υφηγητής Α. ΓΚΟΥΣΚΟΣ

Διευθυντής της ΜΑιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Γ.Κ.Ν. Πειραιώς

pist-29-smSlide thumbnail
pist-1-smSlide thumbnail
pist-13-sm
pist-813-smSlide thumbnail
pist-5-smSlide thumbnail
pist-9-smSlide thumbnail
pist-11-smSlide thumbnail
pist-16-smSlide thumbnail
pist-46-smSlide thumbnail
pist-antonop-smSlide thumbnail

Comments are closed.