ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ – «Β» ΕΝΟΤΗΤΑ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - "Β" ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ «ΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥΣ» ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενδιαφέρει και αναφέρεται σε:

 • Υποψήφιες μητέρες
 • Υπογόνιμα Ζευγάρια
 • Ζευγάρια με Καθ΄ Έξιν (Εναλαμβανόμενες) Αποβολές
 • Γυναίκες με Ιστορικό Αποτυχίας Εμφύτευσης του Εμβρύου
 • Έγκυες Γυναίκες με Παθολογία της Κύησης
 • Γυναίκες με Πολυκυστικές Ωοθήκες (PCO2)
 • Γυναίκες με Υπερδιέγερση των Ωοθηκών
 • Στη Πρόληψη Κακής Ποιότητος Εμβρύων
 • Στη Γενετική Βιολογία του Πλακούντα (Θρομβοφιλία εξ Εμβρύου)

Ο όρος "Θρομβοφιλία"

Ώς γενική έννοια, o όρος "Θρομβοφιλία", αντιπροσωπεύει ένα φάσμα διαφορετικών δραματικών διαταραχών (αλλαγών) στους μηχανισμούς:

 • της Πήξης του Αίματος
 • των Αιμοστατικών
 • της Αναστολής της Πήξης του Αίματος

Κατ΄ άλλην έκφραση, η αιτιοπαθολογία της "Θρομβοφιλίας" είναι:
Μια σημαντική προδιάθεση του οργανισμού να θρομβώνει τα αγγεία του (συγγενής θρομβοφιλία) ή απότοκο φαινόμενο ενός άλλου αιτίου ή παθολογικής κατάστασης του οργανισμού (επίκτητη θρομβοφιλία), που προκαλεί ή μια "προπηκτική κατάσταση του αίματος" ή μια "διαταραχή της αντιπηκτικής διαδικασίας του αίματος".

Με βάση τους πιο πάνω "Γενικούς Ορισμούς" πολλές και διαφορετικές διαταραχές της "πήξης ή λύσης του αίματος" ομαδοποιούνται κάτω από τον όρο "Θρομβοφιλία".

Ο όρος "Θρομβοφιλία" επινοήθηκε το έτος 1965, μετά από μελέτη μιας οικογένειας στη Νορβηγία που έπασχαν όλα τα μέλη της από "Οικογενή Φλεβική Θρόμβωση", από τον ιατρό Egeberg.

Μια σύντομη ιστορική αναδρομή των πιο πρόσφατων Επιστημονικών Πληροφοριών, επί του θέματος της "Θρομβοφιλίας", που έχουν ανατρέψει πολλές από τις μέχρι σήμερα γνώσεις και αντιλήψεις μας αναφέρεται στους εξής σημαντικούς σταθμούς:
Το έτος 2004 οι Ariel και συνεργάτες διερεύνησαν την ενδεχόμενη συμβολή του ίδιου του εμβρύου στην εμφάνιση ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων των λαχνών του πλακούντα συμβατών με άσηπτες θρομβώσεις των αγγείων τους.
Στη μελέτη αυτή διεπιστώθη ότι τα βρέφη (με τους θρομβωμένους πλακούντες) ήσαν σε αυξημένο ποσοστό φορείς ενός διακεκριμένου θρομβογόνου παράγοντα, που είναι γνωστός ως "V - Leiden", τον οποίον κληρονομήσαν είτε από την μητέρα τους, είτε από τον πατέρα τους.
Όπως θα αναλύσουμε στη συνέχεια ο "παράγοντας V - Leiden" είναι ένας παθολογικός πολυμορφισμός (παθολογική στρέβλωση του μορίου) ενός παράγοντα του "Καταρράκτη της Πήξης - Ινωδολύσης του Αίματος" που ελέγχει την "Πήξη του αίματος". Οι αυξημένες τιμές του ή οι παθολογικοί πολυμορφισμοί του προκαλούν Υπερπηκτικότητα του Αίματος. Ο παράγοντας αυτός (που ο πολυμορφισμός του καλείται V-Leiden) είναι η "Προαξελαρίνη" (Π.V).

Το έτος 2006 οι Gibson και συνεργάτες επιβεβαίωσαν την πιο πάνω σημαντική συσχέτιση της "Κληρονόμησης από το Έμβρυο Παθολογικών Μεταλλάξεων Γονιδίων Θρομβογόνων Παραγόντων" και την εμφάνιση διακεκριμένης παθολογίας της κύησης, όπως:
Υπολειπόμενη Ανάπτυξης του Εμβρύου
Βάρος Γέννησης του Νεογνού Μικρότερο από το 10ο εκατοστημόριο.
Αποκόλληση Πλακούντα
Προεκλαμψία
κ.α.

Το έτος 2009 οι Rey και Συνεργάτες και το έτος 2010 ο Harlokel και Συνεργάτες μελετώντας κατά βάθος την "Θρομβοφιλία εξ' Εμβρύου" αναφέρουν ότι δυνητικά 70% ή και μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών εκτίθενται σε θεραπεία με "Αντιθρομβωτικά", χωρίς απαραίτητα να ωφελούνται, εάν δεν λειφθούν υπόψιν αφενός οι επιμέρους "φαρμακοκινητικές ιδιότητες των χρησιμοποιουμένων φαρμάκων" και αφετέρου τί υποκρύπτει και τι ελλοχεύει ο εν δυνάμει "θρομβογόνος παράγοντας".

Κατά συνέπεια (όπως θα αναφέρουμε στους ειδικούς επιμέρους παράγοντες θρόμβωσης) για να προβλέπουμε ποια κατηγορία γυναικών θα ωφεληθεί από μια θεραπεία χρειάζονται "Στρατηγικές Ελέγχου" για την εντόπιση μιας γνωστής ή άγνωστης Κληρονομικής Θρομβοφιλίας ή μιας άγνωστης στην πορεία της κύησης επαγομένης Επίκτητης Θρομβοφιλίας.

Τέλος, το έτος 2010 οι Rogers και Συνεργάτες πραγματοποιώντας μια πολύ διηυρισμένη μελέτη σε γονείς και βρέφη διαπίστωσαν (και επιβεβαίωσαν τους προηγούμενους ερευνητές), ότι:
Το 80% των βρεφών κληρονομούν "Θρομβογόνους Μεταλλάξεις Παραγόντων Πήξης" από την μητέρας τους, ενώ 20% τις κληρονομούν από τον πατέρα τους.
Κλείνοντας την Ιστορική Αναδρομή, με τις πιο πρόσφατες και πραγματικές επιστημονικές πληροφορίες, φαίνεται ότι έχουμε "ανοίξει την πόρτα" πρός μια νέα διάσταση για την Θρομβοφιλία και την Αναπαραγωγική Διαδικασία, γενικώς.
Πρακτικά, τα παραπάνω υπονοούν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις (όταν προβαίνουμε σε έλεγχο "Θρομβοφιλίας") δεν αρκεί η εμπεριστατωμένη μελέτη της υποψήφιας μητέρας, αλλά επιβάλλεται και μερικός - ειδικός έλεγχος και του συντρόφου της.
Μια άλλη εξελεγκτική παρατήρηση που αφορά τις διάφορες κλινικές εκδηλώσεις, απότοκες του φαινομένου της "Θρομβοφιλίας" είναι και οι πρόσφατες διατυπωθείσες υποθέσεις, ότι, δηλαδή, οι ίδιοι ακριβώς "Παθολογικοί Θρομβογόνοι Παράγοντες" συνδέονται άρρηκτα με τις εξής παθολογικές καταστάσεις, ήτοι:

1) Τις καθ΄ έξιν Αποβολές (Επαναλαμβανόμενες Αποβολές Αγνώστου Αιτιολογίας)

2) Την Αρνητική επιρροή κατά την Πρώϊμη φάση του Μηχανισμού της Εμφύτευσης του Εμβρύου στη Μήτρα, με επακόλουθο την Αποτυχία της Εμφύτευσης.

Στο ειδικό λήμμα "Εμφύτευση του Εμβρύου" θα πραγματευθούμε και θα αναλύσουμε όλες τις συνοδές λεπτομέρειες τις σχετικές με το θέμα "Θρομβοφιλία και Αποτυχία Εμφύτευσης του Εμβρύου".

Στη παρούσα φάση περιοριζόμεθα να αναφέρουμε ότι, είναι ιδιαίτερα παθολογικό φαινόμενο ή "Ανάπτυξη Μικροθρομβώσεων στη Θέση Εμφύτευσης του Εμβρύου", καθ΄ όσον οι μικροθρομβώσεις αποτρέπουν την "Τροφοβλαστική Εισβολή στο Ενδομήτριο" και την επακόλουθη "Εμφύτευση του Εμβρύου στη Μήτρα".

Είναι επιβεβαιωμένο πλέον και Ανοσοπαθολοανατομικά αποδεδειγμένο ότι, η "Θρομβοφιλία":

 • Θα επηρεάσει την ικανότητα του "Ενδομητρίου να αναπτύξει μια επαρκή και αποτελεσματική "Επικοινωνία" με το "Έμβρυο".
 • ή Ενδεχομένως να διαταράξει τις "Πρώτες Αλληλεπιδράσεις του Εμβρύου με την Μητρική Κυκλοφορία".

3) Την Γονιμότητα της Γυναίκας
Η σχέση μεταξύ "Θρομβοφιλίας" και "Γονιμότητας - Στειρότητας", όχι μόνον σε ότι αφορά την γυναίκα αλλά και τον άνδρα, παρέμενε μέχρι και προ ολίγων ετών αμφιλεγόμενη.
Ωστόσο όμως, η παράθεση περισσοτέρων διαθεσίμων πληροφοριών από πρόσφατες μελέτες και εμπεδωμένων γνώσεων περί "Θρομβοφιλίας" δημιούργησαν την τάση να συνδέουν αυτήν την διαταραχή της πήξης του αίματος και με διαταραχές της γυναικείας και ανδρικής γονιμότητας.
Συνδυάζοντας τα ήδη δημοσιευμένα στοιχεία από αξιόλογες Κλινικο-Εργαστηριακές μελέτες έχουν δοθεί στατιστικά δεδομένα μεταξύ διαφόρων "Δεικτών θρομβοφιλίας" και τη σχέση τους με γόνιμα και υπογόνιμα ζευγάρια.
Παραδείγματος χάριν το "Σύνδρομο Υπερδιέγερσης των Ωοθηκών" (OHS), που ως γνωστόν, είναι μια επιπλοκή της επαγόμενης ωορρηξίας σε προγράμματα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ιδιαίτερα στο 0,5% των γυναικών που έχουν πολυκυστικές ωοθήκες (PCO2), συνδέεται, εκτός άλλων επιπλοκών, με την αύξηση "Θρομβογόνων Δεικτών του Αίματος".
Η ιατρογενής αυτή η κλινική κατάσταση της "Υπερδιέγερσης" διεπιστώθη ότι, έχει υψηλότερη επίπτωση "Θρομβοφιλίας" σε σύγκριση με γόνιμες γυναίκες και χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο κλινικών εκδηλώσεων και εργαστηριακών ευρημάτων που περιλαμβάνουν:
Αύξηση του Όγκου των Ωοθηκών
Ταχεία Αύξηση του Σωματικού Βάρους
Ηπατική Δυσλειτουργία
Νεφρική Ανεπάρκεια
Ολιγουρία
Ασκίτη
Υδροθώρακα
Συστροφή Ωοθηκών
Ηλεκτρολυτικές Διαταραχές
Λευκοκυττάρωση
Ενδοαγγειακή Υποογκαιμία
Αύξηση Μεσοκυτταρίου Υγρού
Αιμοσυγκέντρωση
Θρομβοεμβολή

Η ακριβής προέλευση του Συνδρόμου Υπερδιέγερσης των Ωοθηκών (ΟΗSS) είναι εν πολλοίς άγνωστη (λεπτομέρειες θα αναφερθούν στο αντίστοιχο λήμμα), αλλά είναι βέβαιον ότι σχετίζεται με αγγειοδιαστολή και αύξηση της τριχοειδικής διαπερατότητος των αρτηριολίων που προκλήθηκε από "Αγγειοδραστικές Ουσίες", παράγοντες που ανήκουν στο σύστημα ρενίνης, συμπεριλαμβανομένων των κυτταροκινών, όπως Ιντερλευκίνη - 8 (IL- 8), Ιντερλευκίνη - 9 (IL-9), Παράγοντα Νεκρώσεως των Όγκων -α (TNF-a), Ενδοθηλίνη-1, Αγγειακό Ενδοθηλιακό Αυξητικό Παράγοντα (VEGF) που οδηγεί στην αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα και (πιστεύεται ότι) συνδέεται με την αυξημένη ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων (θρομβωτικός παράγων που εντοπίζεται συχνά όταν εκδηλώνεται το "Σύνδρομο Υπερδιέγερσης").
Ούτως εχόντων των κλινικο - εργαστηριακών ευρημάτων στην "Υπερδιέγερση των Ωοθηκών", οι οποίες φαίνεται αγγίζουν τις παρυφές ενός "Υπερπηκτικού Συνδρόμου" (στις ασθενείς με το σύνδρομο), προσέλκυσε πρόσφατα και το ενδιαφέρων της αξιολόγησης της πιθανής "Σύνδεσης των Θρομβοφιλικών Παραγόντων με την Εμφάνιση του Συνδρόμου Υπερδιέγερσης".
Τα έτη 2002 και 2008 αντίστοιχα οι Dulitzky και Συνεργάτες και Varnary και Συνεργάτες πραγματοποίησαν προοπτικές μελέτες για την αξιολόγηση της παρουσίας "Θρομβοφιλικών Παραγόντων σε γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες (PCO2) που ανέπτυξαν σοβαρά συμπτώματα "Υπερδιέγερσης των Ωοθηκών" (σε προγράμματα διέγερσης των ωοθηκών) και σε ισάριθμες γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες που δεν ανέπτυξαν "Υπερδιέγερση των Ωοθηκών" και προσδιορίστηκαν και αξιολογήθηκαν οι παρακάτω "Θρομβοφιλικοί Δείκτες":
Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (ΑΤ-ΙΙΙ)
Πρωτεΐνη C (PC)
Πρωτεΐνη S (PS)
Αντιπηκτικό του Λύκου (Αντιφωσφολιπιδικό Αντίσωμα)
Αντικαρδιολιπινικό Αντίσωμα (Αντιφωσφολιπιδικό Αντίσωμα)
Μετάλλαξη του Παράγοντα Προκοβερτίνη (V-Leiden)
Μετάλλαξη του Γονιδίου του Παράγοντα MTHFR (ομοκυστεΐνης)

Από τις μελέτες αυτές απεδείχθη ότι 85% των γυναικών με "Υπερδιέγερση" είχαν έναν ή περισσότερους "Θρομβοφιλικούς Παράγοντες" (από τους παραπάνω που απαριθμήθηκαν) και μόνο 26,8% από τις ασθενείς που δεν ενεφάνισαν υπερδιέγερση είχαν έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω "Δείκτες" που συνδέονται και σχετίζονται άμεσα με "Θρομβοφιλία".

Συμπερασματικά:


Aπό το σύνολο των πρόσφατων μελετών (πέραν των δύο διακεκριμένων που ειδικά μνημονεύθησαν) έχει αποδειχθεί η θετική συσχέτιση της "Θρομβοφιλίας και του Άγονου Γυναικείου Πληθυσμού", αλλά και η υψηλότερη επικράτηση αφενός του παράγοντα "V-Leiden" [παθολογικός πολυμορφισμός "G20210A" του παράγοντα πήξης του αίματος "Προαξελαρτίνη" (π.V)] και αφετέρου σε μικρότερο ποσοστό των πολυμορφισμών "Α4070G" και "Α5279G" του ίδιου παράγοντα πήξης του αίματος, της "Προαξελαρίνης" (π.V), ότι εμπλέκονται ευθέως στην γυναικεία γονιμότητα (στον άγονο πλυθησμό των γυναικών).

4) Την Γονιμότητα του Άνδρα
Σε ότι αφορά την "Ανδρική Γονιμότητα" έχει αποδειχθεί ότι, τα χαμηλά επίπεδα του Θρομβογόνου Παράγοντα:
"Σταθεροποιητής του Ινώδους" (π.XIII)
που ανήκει στους παράγοντες πήξης του αίματος συνδέονται με υπάρχουσα "Ολιγοσπερμία" στον άνδρα.

5) Τα Έμβρυα Καλής Ποιότητας
Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο φυσιολογικός γονότυπος του ενζύμου "Μεθυλενοτετραϋδροφιλικής Αναγωγάσης (ΜΤΗFR), που ελέγχει έναν θρομβοφιλικό παράγοντα την "Ομοκυστεΐνη" (θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε αυτόν λεπτομερώς), σχετίζεται με την ικανότητα της γυναίκας να παράγει (μακροσκοπικός) "Καλής Ποιότητος Έμβρυα".
Το πρόσφατο αυτό συμπέρασμα είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης προοπτικής μελέτης, του Πανεπιστημίου UNICAMP 2006 Βραζιλία, για την αξιολόγηση της βιταμίνης Β12, του φυλλικού οξέος και της μετάλλαξης του γονιδίου MTHFR.
Οι ερευνητές κατέληξαν στην θετική επιρροή των πιο πάνω παραγόντων σε σχέση με τις εικόνες που έλαβαν από "Time Lapse" παρακολούθηση εμβρύων, την βαθμολόγηση αυτών και την επιτυχία κυήσεων σε προγράμματα εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Μετά τα λίγα "Ιστορικά", δηλαδή της ιδιαίτερης σημασίας ανακαλύψεις και ιδιαιτερότητες του "θρομβοφιλικού Μηχανισμού" στο σύνολο του και την σχέση της "θρομβοφιλίας" με διάφορες ειδικές παθολογικές καταστάσεις της "Αναπαραγωγικής Διαδικασίας" ενός ζευγαριού που (και οι δύο σύντροφοι) επιθυμεί και έχει ως σκοπό και στόχο την τεκνοποίηση, θα ολοκληρώσουμε την παρούσα ενημέρωση με την περιγραφή χωριστά κάθε γνωστού "Θρομβοφιλικού Δείκτου" και την επίπτωσή του στην "Αναπαραγωγική Διαδικασία".

Σήμερα:


Γνωρίζουμε (και έχουμε μελετήσει κατά βάθος) ότι:

 • οι "βασικοί θρομβογόνοι παράγοντες" (στο σύνολό τους)
 • μαζί με τους "πολυμορφισμούς τους" (που ορισμένοι από αυτούς τους θρομβογόνους παράγοντες διαθέτουν) οι οποίοι εμπλέκονται στην ροολογία του αίματος και υφαίνουν την "μαγική λέξη Θρομβοφιλία" ανέρχονται περίπου στον αριθμό "ενενήντα" (90).

Οι "θρομβογόνοι αυτοί παράγοντες", όπως και οι "Λυτικοί - Αντιθρομβωτικοί Παράγοντες" έχουν προκαθορισμένες λειτουργίες, o κάθε ένας χωριστά.

Αλλά και:


ορισμένοι από αυτούς (τους Θρομβογόνους και Αντιθρομβογόνους Παράγοντες) αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους ή/και αλληλοεπηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) τις προκαθορισμένες λειτουργίες ενός εκάστου.
Όλες οι παραπάνω (γενικές) πληροφορίες που αφορούν τις λειτουργίες των "Θρομβογόνων" και "Λυτικών Δεικτών" θα αναλυθούν μια πρός μία στη συνέχεια του παρόντος λήμματος.
Όπως έχει διαπιστωθεί, στην καθ΄ ημέρα πράξη, γιατροί που να είναι εξοικειωμένοι στην αξιολόγηση των "Θρομβογόνων Δεικτών", όπως και των "Λυτικών Δεικτών" είναι πολύ λίγοι.

Διότι:

 • Η αποστήθισή τους,
 • Η συνάφεια
 • Και η συσχέτιση τους με την "Παθολογία", κατά την διάρκεια της κύησης, πρό και μετά αυτήν...
 • είναι δύσκολη.

Μετά ενασχόληση μας με το συγκεκριμένο αντικείμενο (της Θρομβοφιλίας), προ του έτους 1990, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η αλληλουχία όλων αυτών των πολυπληθών παραγόντων (που συνθέτουν την έννοια της "Θρομβοφιλίας") μοιάζει - δημιουργεί τα ίδια συναισθήματα που έχει ένας επιβάτης ενός υπερσύγχρονου αεροπλάνου όταν αντικρίζει το πιλοτήριό του, δηλαδή τον θάλαμο διακυβέρνησης του αεροπλάνου.
Άπειρα κουμπιά, πλήκτρα, διακόπτες, και φωτάκια.

Παρά ταύτα...


Ο καλά εκπαιδευόμενος και έμπειρος κυβερνήτης του αεροπλάνου, ούτε ζαλίζεται στη θέα τους και άριστα γνωρίζει τη χρήση τους και χρησιμοποιεί τα διάφορα όργανα και μηχανήματα (που εκφράζουν τα κουμπιά, τα πλήκτρα και οι διακόπτες) σε κάθε περίπτωση ορθά.

Έτσι περίπου έχουν και αξιολογούνται (όπως η πλοήγηση ενός αεροπλάνου που ταξιδεύει) οι παράγοντες "πήξης" και "ινωδόλησης" που συνθέτουν τον "καταρράκτη Πήξης - Ινωδόλησης" που μαζί με άλλες πρωτεΐνες του αίματος και άλλα μόρια συνθέτουν την έννοια της "θρομβοφιλίας" (όπως ήδη αναφέρθηκε).

Άξιον παρατήρησης είναι το γεγονός οτι, η αυξημένη ή ελαττωμένη δραστηριότητα κάθε παράγοντα (που συμμετέχει στην "Θρομβοφιλία") αξιολογείται διαφορετικά εκτός κύησης και διαφορετικά κατά την διάρκεια της κύησης, όπως και διαφορετικά αν αναφέρεται στο 1ο ή 2ο ή στο 3ο τρίμηνο αυτής.

Τέλος, η δομή (η κατασκευή) του μορίου που συνθέτει κάθε έναν από τους (περισσότερους) παράγοντες που εμπλέκονται στην έννοια της "θρομβοφιλίας" δεν είναι σταθερά παγιωμένη (η ίδια) σε όλους τους ανθρώπους. Αντίθετα εκ κατασκευής (εκ γενετής) μερικοί άνθρωποι έχουν διαφορετική δομή σε μερικά από τα μόρια (παράγοντες) που εμπλέκονται στον μηχανισμό της "Θρομβοφιλίας" από ότι ο γενικός πληθυσμός (δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι).
Αυτά τα τροποποιημένα μόρια κάποιου παράγοντα (τα διαφορετικά σε δομή) έχουν διαφορετική συμπεριφορά (συνήθως πάντοτε παθολογική) και στη κύηση και εκτός κύησης και κατά τη φάση της εμφύτευσης του εμβρύου, απ΄ ότι τα φυσιολογικά μόρια του ίδιου αυτού παράγοντα, αδιάφορα εάν η ποσότητά τους (δραστικότητά τους) είναι αυξημένη ή ελαττωμένη ή φυσιολογική σε σχέση με τις φυσιολογικές τιμές αυτού του παράγοντα.
Το φαινόμενο του τροποποιημένου μορίου, ιατρικά ονομάζεται "Μετάλλαξη" και το τροποποιημένο μόριο "Πολυμορφισμός".
Τις παραπάνω (κατ΄ αρχάς) κατευθυντικές επεξηγήσεις, οδηγήθηκα να "αναρτήσω" (για ενημέρωση του κάθε ενδιαφερόμενου αναγνώστη) μετά την μακρά μου εμπειρία με ασθενείς που είχαν αποτυχίες στην εμφύτευση εμβρύων με την διαδικασία της "εξωσωματικής γονιμοποίησης" και με ασθενείς που είχαν "αποβολές" του 1ου, 2ου ή 3ου τριμήνου και οι οποίες σε μεγάλο ποσοστό είχαν (υποτίθεται) ελέγξει "όλους" ή κάποιους (σποραδικούς) παράγοντες που συνδέονται αμέσως ή εμμέσως με τη παθολογία της "Θρομβοφιλίας", χωρίς όμως συνοχή και ομαδοποίηση αλλά και (επιπλέον) με το απλοϊκό κριτήριο (του μη ειδικού), ότι, η "αυξημένη δραστηριότητα" είναι το "παθολογικό" εύρημα σε κάθε περίπτωση, ενώ αντίθετα η "ελαττωμένη δραστηριότητα" ενός παράγοντα (της Θρομβοφιλίας) είναι (a priori) σε κάθε περιστατικό ασθενούς "φυσιολογικό" εύρημα που δεν χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης και διερεύνησης.
Τέτοιου τύπου εκτιμήσεις (όπως οι παραπάνω) είναι πλανημένες ή και λανθασμένες επιστημονικά, με αποτέλεσμα να μην προσεγγίζεται ορθά το υπό διερεύνηση περιστατικό, να μην εντοπίζεται επακριβώς τυχόν υποβόσκον (υπάρχον) πρόβλημα και κατ΄ ακολουθία να αντιμετωπίζεται λανθασμένα.

Στη συνέχεια για λόγους καθαρά ιστορικούς, θα αναφέρω και τα παρακάτω:
Το έτος 2001 κυκλοφόρησε σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων μια "μονογραφία" μου, με τον τίτλο "Θρομβοφιλία και Κύηση", αποτελούμενη από 88 σκαριφήματα του "καταρράκτη της πήξης και ινωδόλησης" (στις αριστερές σελίδες του βιβλίου) και από 88 σελίδες (στις δεξιές του βιβλίου) που ανέλυαν περιγραφικά τα "σκαριφήματα" των αριστερών σελίδων του βιβλίου.
Κάθε επόμενο "σκαρίφημα" εμπλουτίζετο με επιπλέον στοιχεία (πληροφορίες) από κάθε προηγούμενο.
Ένα μέρος από τα πιο πάνω βιβλίο έχω μεταφέρει στο λήμμα με την ένδειξη "Α" ΕΝΟΤΗΤΑ (για επαγγελματίες Υγείας) που έχουν και την ανάλογη παιδεία για να κατανοήσουν τα επιμέρους κεφάλαια.

Πρίν αναπτύξω τα στοιχεία της παρούσης (νέας) ανάρτησης (στο διαδίκτυο) παραθέτω μικρά κομμάτια από τον "Πρόλογο" της μονογραφίας μου του 2001 που συνέταξε ο τότε Γενικός Διευθυντής της εταιρείας LEO κ. Γιάννης Βιτώρος.

Αντί Προλόγου (από την Μονογραφία του 2001)
Έγραψε ο κ. Βιτώρος.....
Πρίν ακριβώς από δέκα χρόνια (1990) ως ακροατής, είχα ακούσει στο Πολεμικό Μουσείο σε μια του διάλεξη, ως ομιλητής, τον συγγραφέα του παρόντος έργου που είχε την τόλμη να πεί: "... η αρχή, το μέσον και το τέλος της αναπαραγωγής ... εννοώντας τη σύλληψη, την κύηση και τον τοκετό μαζί με την λοχεία, συνδέονται άρρηκτα με την έννοια της θρομβοφιλίας...".
Τα σχόλια τότε, γι΄ αυτήν την "τοποθέτηση", δεν ήταν και τα κολακευτικότερα για ένα πρωτοπόρο στην Ανοσολογία της Αναπαραγωγής. Παρά ταύτα ο καθηγητής Χάρης Μαντούβαλος συνέχισε ακούραστος τις έρευνες του πρός την κατεύθυνση της "θρομβοφιλίας", σε σχέση με τις αναπαραγωγικές αποτυχίες των γυναικών.
Τα θεραπευτικά μοντέλα που πρότεινε την εποχή εκείνη, με μικρομοριακή ηπαρίνη, δεν διέφεραν σε τίποτα από την σημερινή εμπεδώμενη γνώση. Και ενώ η θρομβοφιλία εμπλέκεται σε όλες σχεδόν τις ιατρικές ειδικότητες (έτσι ώστε οι γιατροί να αισθάνονται την ανάγκη να την κατανοήσουν) μόνο κατά τα τελευταία χρόνια οι Μαιευτήρες - Γυναικολόγοι έδειξαν εκρηκτικό ενδιαφέρον γι΄ αυτόν τον τομέα με την μεγάλη ανάπτυξη.
Πέρα των ανωτέρω γεγονότων, η εταιρεία μας, στην οποία έχω την τιμή να προΐσταμαι, παρακολουθώντας τα δρώμενα στην ιατρική κοινότητα (και έχοντας στους στόχους της να συμπαρίσταται στο υψηλό έργο των γιατρών, στην φροντίδα των ασθενών τους) παρευρέθη (για να ενημερωθεί) και στην εκδήλωση που οργάνωσε στις 31.3.2001 στην Λευκωσία Κύπρου ο Ιατροκοινωνικός Σύνδεσμος για τα Υπογόνιμα Ζευγάρια και το Κέντρο Ελέγχου και πρόληψης των καθ΄ Έξιν Αποβολών, με ομιλητή πάλι τον καθηγητή Χάρη Μαντούβαλο. Στον ομιλητή διέκρινα το πηγαίο πάθος του για την μετάδοση της ιατρικής γνώσης, γι΄ αυτό φρόντισα και εξασφάλισα το δικαίωμα, αυτή η διάλεξη του καθηγητή με τίτλο "θρομβοφιλία και κύηση" να απομαγνητοφωνηθεί και να τυπωθεί στη μορφή εγχειριδίου, εκτιμώντας ότι θα αποτελέσει βοήθημα στην καθημερινή πρακτική του θεράποντα γιατρού πολλών ειδικοτήτων.

Συνεχίζει ο κ. Βιτώρος .......................
Συνεχίζεται ο "πρόλογος"......................
Υπογραφή
Γιάννης Βιτώρος

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ – «Β» / INDEX