ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ – «Α» ΕΝΟΤΗΤΑ / ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ (3)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - "Α" ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Γραφήματα: πως να τα διαβάσετε και σχετικές βοηθητικές επεξηγήσεις

Για να γίνουν πιο κατανοητά τα "Γραφήματα" που ακολουθούν, παραθέτουμε ένα "χρωματικό οδηγό" που θα διευκολύνει τον αναγνώστη να τα παρακολουθήσει και να τα κατανοήσει.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

1) Μαύρα γράμματα - παράγοντας πήξης
- αναστολέας ινωδόλυσης
     
2) Μαύρα βέλη - πορεία παράγοντος πήξης
- πορεία αναστολέων ινωδόλυσης
     
3) Μαύρες γραμμές - παράγοντας πήξης
- αναστολή ινωδόλυσης
     
4) Κόκκινα γράμματα - αναστολέας πήξης
- παράγοντας ινωδόλυσης
- ενεργοποιητές ινωδόλυσης
     
5) Κόκκινα βέλη - πορεία αναστολέα πήξης
- πορεία παράγοντα ινωδόλυσης
- πορεία ενεργοποιητών ινωδόλυσης
     
6) Κόκκινες γραμμές - αναστολή πήξης
- παράγοντας ινωδόλυσης
     
7) Πράσινο χρώμα - παράγοντας εκτός καταρράκτου,
που οδηγεί ή σε πήξη ή σε ινωδόλυση

Σήμερα γνωρίζουμε ότι, η «θρομβοφιλία» είναι μια γενικότερη διαταραχή που αφορά την ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ:
πήξης και ινωδόλυσης
Όλη αυτή η σχέση φαίνεται στο Γράφημα 1 (εάν ακολουθήσετε τις χρωματοσειρές).

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

Στα αριστερά βλέπετε τις επιδράσεις που δέχεται η «πήξη»:
• η ενεργοποίηση της, οδηγεί σε θρόμβωση
• οι αναστολείς της πήξης, οδηγούν σε αιμορραγία
• η υπολειτουργία της, οδηγεί σε αιμορραγία.

Στα δεξιά βλέπετε τις επιδράσεις που δέχεται, ο αντίποδας δηλαδή, η «ινωδόλυση»:
• η ενεργοποίηση της, οδηγεί σε αιμορραγία
• οι αναστολείς της ινωδόλυσης, οδηγούν σε θρόμβωση
• η υπολειτουργία της, οδηγεί σε θρόμβωση.

Επί πλέον στο όλο φαινόμενο παρεμβαίνουν:
• η στάση του αίματος
• το ενδοθήλιο των αγγείων
• τα αιμοπετάλια
• οι πρωτεΐνες του αίματος
• και άλλοι παράγοντες που (όλοι) είναι συγκεντρωμένοι στον Πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Σχηματισμός Θρόμβου

1. Παράγοντες Πήξης
2. Αναστολείς Παραγόντων Πήξης
3. Παράγοντες Ινωδόλυσης
4. Ενεργοποιητές Ινωδόλυσης
5. Αναστολείς Ενεργοποιητών Ινωδόλυσης
6. Αγγειακό Ενδοθήλιο
7. Αιμοπετάλια
8. Πρωτεΐνες του Αίματος και άλλα μόρια
9. Στάση του αίματος στα αγγεία
10. Λιπιδιακό Σύστημα


Στο Γράφημα 2 βλέπουμε ένα «απλοϊκό» σκαρίφημα, του "Mηχανισμού της πήξης-ινωδόλυσης".
Οι «μαύρες γραμμές» και τα «μαύρα γράμματα» δείχνουν: Την «πορεία» και τους «σταθμούς» που ακολουθεί ο μηχανισμός της πήξης του αίματος.

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

Οι «κόκκινες γραμμές» και τα «κόκκινα γράμματα» είναι:
⦁ Αφ' ενός η «πορεία» και οι «σταθμοί» που ακολουθεί ο μηχανισμός της ινωδόλυσης
(κάτω μέρος του γραφήματος)
⦁ Και αφ' ετέρου οι «παράγοντες» και η «πορεία» των διαφόρων αναστολέων της πήξης
(πάνω μέρος του γραφήματος).

Συνεπώς, ακολουθώντας τον καταρράκτη της «πήξης-ινωδόλυσης» και παρατηρώντας τους διάφορους «σταθμούς», συμπεραίνουμε ότι, η «θρομβοφιλία» μπορεί να οφείλεται:

1ον.Σε υπερβολική δραστηριότητα της πήξης, γιατί υπερτερεί η ενεργοποίηση κάποιων παραγόντων της, π.χ. της προθρομβίνης (II) ή της προαξελαρίνης (V), του αντιαιμοροφιλικού παράγοντα A (VIII) ή παράγοντα V. Willebrand και άλλων*.

2ον. «Θρομβοφιλία» μπορεί να οφείλεται, διότι, υπολείπεται το σύστημα των αναστολέων της πήξης, π.χ. η αντιθρομβίνη III (ΑΤ- ΙΙΙ), η πρωτεϊνη C (PC) ή η πρωτεϊνη S (PS) ή κάποιοι άλλοι αναστολείς*.

3ον. «Θρομβοφιλία» μπορεί να οφείλεται σε ανεπάρκεια του ινωδολυτικου μηχανισμού, π.χ. του πλασμινογόνου (PG) ή των ενεργοποιητών του πλασμινογόνου, (uPA, tPA)*.

4ον. «Θρομβοφιλία» μπορεί να οφείλεται, στην έντονη δραστηριότητα των αναστολέων της ινωδόλυσης (ΡΑΙ-1, ΡΑΙ-2)*.


*Λεπτομέρειες θα αναφερθούν στην Β΄ Ενότητα

Με βάση τα όσα ανέφερα μέχρι εδώ, μπορώ να δεχθώ (απλοϊκά) ότι, «Θρομβοφιλία» είναι:
(Κατά μια άποψη) η εκτροπή ορισμένων πρωτεϊνών του αίματος από την φυσιολογική τους λειτουργία, ώστε, να ρέπουν τον μηχανισμό της πήξης-ινωδόλυσης προς την δημιουργία:
• υπερπηκτικότητας του αίματος
• ή και τον σχηματισμό θρόμβων.

Στη συνέχεια θα αναφερθώ και σε άλλους λόγους, που είναι υπεύθυνοι για την δημιουργία θρομβοφιλίας.