ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ – «Α» ΕΝΟΤΗΤΑ / APC – Resistance (24)

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ - "Α" ΕΝΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
APC - Resistance
ΓΡΑΦΗΜΑ 16

Τελευταία, αναγνωρίστηκε μια παθολογική κατάσταση, κατά την οποία παρατηρείται:
"Ελαττωματική Αντιπηκτική Δράση της «ενεργοποιημένης πρωτεΐνης C" (APC)
(Γράφημα 16).

Αυτό πρακτικά σημαίνει αδυναμία της ενεργοποιημένης πρωτείνης C (APC) να δράσει στους παράγοντες πήξης που αυτή η πρωτεϊνη αναστέλει, δηλαδή:
την Προαξελαρίνη (V)
τον Αντιαιμοροφιλικό Παράγοντα A (VIII)
και τους Αναστολείς (ΡΑΙ) των Ενδογενών Ενεργοποιητών του Πλασμινογονου (PL).

Αυτή η «ανοχή» στην "APC" καλείται: "APC-Resistance" και σχετίζεται:
με μια σημειακή μετάλλαξη στο γονίδιο που εκφράζει τον παράγοντα προαξελαρίνη (V), η οποία οδηγεί στην αντικατάσταση της Arg506, νουκλεοτίδιο 1691, από την Glu (του γονιδίου του παράγοντα V).

Το αποτέλεσμα είναι: η δημιουργία ενός νέου παράγοντα του επονομαζόμενου V-Leiden (προαξελαρίνη Leiden), ο οποίος ανθίσταται στην πρωτεολυτική διάσπαση του από την "APC".

Άρα, η "APC-Resistance" σχετίζεται με μια συγγενή διαταραχή, όπου μια σημειακή μετάλλαξη του "παράγοντα V" (προαξελαρίνη) οδηγεί στην δημιουργία του παράγοντα "V-Leiden".

Τελευταία, έχει δειχθεί ότι αυτή η μετάλλαξη, δηλαδή ο V-Leiden, αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης:
κατά 5-10 φορές στους ετερόζυγους
και κατά 50-100 φορές στους ομόζυγους ασθενείς.
Σε πολλές μελέτες (από διαφορετικούς πληθυσμούς) έχει διαπιστωθεί ότι, αυτή η μετάλλαξη είναι ευρέως διαδεδομένη σε ποσοστό 2-7%.

Σε μια μεταανάλυση (που αφορούσε γυναίκες που είχαν αναπτύξει φλεβική θρόμβωση κάνοντας χρήση αντισυλληπτικών και γυναίκες ομάδας ελέγχου) διαπιστώθηκε ότι:

  • Ο κίνδυνος θρόμβωσης αυξήθηκε 3,8 φορές μεταξύ αυτών που έκαναν χρήση αντισυλληπτικών και 8 φορές μεταξύ αυτών που είχαν τον "παράγοντα Leiden".
  • Επιπλέον, σε αυτές που έκαναν χρήση αντισυλληπτικών και ήταν και φορείς της "μετάλλαξης Leiden", ο κίνδυνος θρόμβωσης ήταν 35 φορές υψηλότερος από αυτές που χρησιμοποιούσαν αντισυλληπτικά, αλλά δεν ήταν φορείς της μετάλλαξης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 14

Ενδιαφέρον είναι ότι: ενώ ο "παράγοντας V-Leiden" μπορεί να βρεθεί στο 20-40% των ασθενών με φλεβική θρόμβωση, αυτή η μετάλλαξη βρίσκεται στο 60% των περιπτώσεων θρόμβωσης της κύησης.

Σε μια πρόσφατη πολυκεντρική μελέτη αξιολογήθηκαν 1.384 γυναίκες και απεδείχθη: Η σχέση της παρουσίας "V-Leiden" και αυξημένων "RSA"*

Και μάλιστα έδειξαν:
Μια αύξηση των απωλειών του δευτέρου και όχι του πρώτου τριμήνου.

Τέλος, η "APC-R" και ο "παράγοντας V-Leiden" έχουν συσχετιστεί:
και με προεκλαμψία πρόωρης έναρξης.

Έξω από την "Συγγενή Διαταραχή APC-Resistance" έχουμε και "APC-Resistance σε επίκτητη μορφή".
Δηλαδή, χαμηλή APC ευαισθησία (1,76-2,05) χωρίς την ύπαρξη του παράγοντα V-Leiden.

Αυτή η μορφή είναι κοινό εύρημα σε ασθενείς:
με αντιπηκτικό λύκου
ή γενικότερα αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο.

Γι' αυτήν την "Επίκτητη Μορφή APC-Resistance" θα αναφερθώ και στην συνέχεια, όταν θα πραγματευτώ τα "Αντιφωσφολιπιδικά Αντισώματα" και τα "ΝΚ-κύτταρα".

* Επαναλαμβανομένων Αποβολών Αγνώστου Αιτιολογίας (καθ' έξιν αποβολές)