ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΦΗΓΗΤΗ Γ. ΚΟΤΤΑΚΗ

Δειτε εδω την επιστολη σε Pdf

Εν Πειραιεί τη 7-9-1984
Αριθ. Πρωτ. 844
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ

Ο υπογεγραμμένος Υφηγητής Γ. ΚΟΤΤΑΚΗΣ, Διευθυντής της Α’  Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιώς, ευρίσκομαι είς την ευχάριστον θέσιν να πιστοποιήσω διά τον Ιατρόν ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΝ ΧΑΡΙΛΑΟΝ του Παναγιώτου τα ακόλουθα:

Ο κ. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ παρηκολούθησεν ως εξωτερικός βοηθός είς την υπό την Διεύθυνσιν μου Α’ Χειρουργικήν Κλινικήν από 1-8-70 έως 20-8-71.

Κατά το διάστημα της εν τη Κλινική θητείας του ο εν θέματι ιατρός έλαβεν ενεργόν μέρος είς άπαντας τους τομείς δραστηριότητος της Κλινικής.  Ήτοι εφημέρευσεν υπευθύνως, έλαβεν μέρος είς τας εν τη Κλινική εκτελούμενας μεγάλας επεμβάσεις, ως και τας εργασίας του Πειραματικού Χειρουργείου εξετέλεσε δε αριθμόν επεμβάσεων.

Είς άπαντας τους ανωτέρω τομείς ο εν λόγω ιατρός επέδειξεν ικανότητα.

Κατά το διάστημα τους ανωτέρω τομείς ο εν λόγω ιατρός επέδειξεν ικανότητα.

Κατά το διάστημα της εν τη Κλινική υπηρεσίας του ο κ. Μαντούβαλος διεκρίθη διά την εργατικότητά του.  την ευσυνειδησίαν του, το αδιάπτωτον επιστημονικόν ενδιαφέρον και διά την προσήνειαν πρός τους ασθενείς και πρός τους συναδέλφους του.

Πάντα τα ανωτέρω συνετέλεσαν ώστε να σχηματίσω την γνώμην ότι επρόκειται περί λίαν εξελιξίμου επιστήμονος.

Εθεωρήθη
Το γνήσιον της υπογραφής του Διευθυντού της Α’  Χειρουργικής Κλινικής ως και του περιεχομένου πρός τας υπηρεσιακάς μεταβολάς.

Ο Διευθυντής του νοσοκομείου
Ο Διευθυντής της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής
Υφηγητής: Γ. ΚΟΤΤΑΚΗΣ

 

pist-29-smSlide thumbnail
pist-1-smSlide thumbnail
pist-13-sm
pist-813-smSlide thumbnail
pist-5-smSlide thumbnail
pist-9-smSlide thumbnail
pist-11-smSlide thumbnail
pist-16-smSlide thumbnail
pist-46-smSlide thumbnail
pist-antonop-smSlide thumbnail

Comments are closed.