ΣΤ) Συμμετοχη σε Πολυκεντρικες Μελετες:

α) Το 1979, σε συνεργασία με την Διεθνή Εταιρεία Organisation Gestosis (O.G), για την έρευνα της Υπέρτασης – Πρωτεϊνουρίας – Οιδήματα στη κύηση (EPH – Gestosis).

β) Το 1980, σε συνεργασία με την Ένωση Βαλκανικών Ιατρών, για την έρευνα μιας νέας μεθόδου Εξωαμνιακής Έγχυσης Προσταγλανδίνης (PGF2α) με σκοπό την διακοπή της εγκυμοσύνης 2ου τριμήνου.

γ) Το 1981, σε συνεργασία με επιστημονικές ομάδες από την Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Καναδά, Κολομβία, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ταϊβαν υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Arkansas for Medical Sciences – Reproductive council, για  την συλλογή πληροφοριών σχετικών με Συντηρημένο Σπέρμα.

δ) Από το 1987, σε κοινό πρόγραμμα, «Ανοσολογικού Ελέγχου Γυναικών με Αναπαραγωγικά Προβλήματα», με το Εργαστήριο και την Κλινική Αναπαραγωγικής Ιατρικής του Finch (μετέπειτα Rosalind Franklin) University of Health Sciences / The Chicago Medical School και το «Κέντρο Αναπαραγωγικής Ανοσολογίας» της Αθήνας.

ε) Το 1992, σε κοινό ερευνητικό πρόγραμμα με το Department of Reproductive Immunology, Finch University of Health Sciences / The Chicago Medical School, North Chicago, Illinois (ΗΠΑ) και ομοειδή κέντρα από την Μποκοτά της Κολομβίας, μελετήθηκαν με μοριακές τεχνικές ορισμένοι Ανοσογενετικοί Παράγοντες (DQα αλλήλια) σε ζευγάρια που ανέφεραν Αναπαραγωγικά Προβλήματα.

στ) Το 1996, συμμετείχε (μετά από πρόσκληση του INSERM – International de la Sante et de la Recherche Medical Switzerland) σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη διαρκείας 3 ετών για την επίδραση της «Πολυδύναμης γ-Σφαιρίνης» στην πρόληψη των αυτόματων αποβολών.